English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

Yazım Kuralları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup, Nisan ve Ekim aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar ve kitap tanıtımları yayımlanır. usbdergi@comu.edu.tr adresine başvurunuzu izah eden bir metinle birlikte başvurabilirsiniz.

 • Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir
 • Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Klavuzu esas alınır.
 • Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Makaleler dergimize ulaştırıldığında Turnitin ile taranacak, editoryal süreçte benzerlik raporu dikkate alınacaktır.
 • Metin, tablo ve şekiller dâhil 25 (±5) sayfayı aşmayacak şekilde yazılmış olmalıdır (kaynakça hariç).
 • Makalelerde kullanılan resim, çizim, harita veya belgeler sıra ile numaralandırılmalıdır.
 • Makalelerde, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Bu özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Gönderilen yazılar editörler tarafından incelenir. Daha sonra konunun uzmanı üç hakemin değerlendirmesine sunulur. Yayın Kurulu’nun nihai onayıyla basılır. Değerlendirme süreci biçimsel ve bilimsel ölçütlere göre gerçekleştirilir.
 • Hakem süreci ortalama iki ay sürer.
 • Yazarlara hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en kısa sürede dergi yönetimine ulaştırılmalıdır.
 • Basılmama kararı verilen yazılar yazara iade edilir.
 • Dergide yayımlanan makalelerin basın ve sanal yayın hakkı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne aittir. Yazılar, izin almaksızın başka bir yerde yayımlanamaz.
 • Yazarlar, eserlerinde APA ya da Oxford sistemlerinden uygun gördükleri birini kaynakça dâhil bütün eser boyunca kullanabilirler (lütfen APA için sayfa sonundaki notlara da bakınız).

Teslim Süreci:

 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’den yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar için e-posta adresi olarak usbdergi@comu.edu.tr kullanılır. Gönderilecek dosyaların MS Word dosyası olması gerekmektedir. Yazınız teslim alındığında size her aşamada bilgi verilecektir.
 • Yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu (Türkçe ve İngilizce olarak) da dergiye gönderiniz. Bu not eğitim ve iş hayatınız, unvan ve ilgili yayınlarınız hakkında bilgiler verebilir.
 • Yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için tüm yazarlar tarafından telif hakkı formu, imzalanarak ıslak imzalı form dergiye ulaştırılır.
 • Yazım kurallarına uymayan yazılar için ilgili yazardan gerekli düzeltmeleri yapması talep edilir.

Sayfa düzeni: Tüm sayfalarda sağ alt köşede sayfa numarası bulunmalıdır. Yazılar A4 ölçüsüne, tüm kenarlar 2,5 cm boşluk ve metin iki yana yazlı biçimde yazılır.

Ana Başlık: İlk harfler büyük, Times New Roman, öncesinde 30 nk, sonrasında 12 nk boşluklu, 14 Punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılır. Türkçe makalelerde İngilizce başlık, “abstract” başlığından önce, Türkçe başlıktan farklı olarak 12 punto, 12 nk öncesinde, 6 nk sonrasında boşluk bırakarak yazılır. İngilizce makalelerdeki Türkçe başlıklarsa, Türkçe makalelerdeki İngilizce başlıklar gibidir.

Yazar adı ve soyadı: ana başlığın altına 12 nk aralık bıraktıktan sonra 12 punto, koyu, soyadı büyük harf ve sağa hizalı olarak yazılmalıdır. Birden çok yazar bulunması durumunda sırasına göre alt alta, tek satır aralıkla yazılacaktır. (*) işareti ile sayfanın dipnotlarında unvan, adres ve e-posta bilgileri 8 punto olarak verilmelidir.

Öz/Abstract: Başlıkları ilk harf büyük, diğerleri küçük harflerle olmak üzere, öz/abstract kısmı, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler yer alır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi, kapsamı ve temel bulguları yer alır. Öz metinleri Times New Roman, 10 punto, iki yana hizalı, tek satır aralıklı ve kenar boşlukları 1,25 cm her iki yandan daraltılarak yazılır (Sayfa düzeninde belirtilen 2,5 cm ve buna ek olarak 1,25 cm her iki öze için her iki yandan uygulanır). Öz/Abstract başlığı sola yaslı olmalıdır. Özlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar kelime bulunur. Anahtar kelimeler/keywords başlıkları, öz/abstract başlıkları gibi yazılır.

Giriş Başlığı: Anahtar kelimelerden sonra iki satır boşluk vererek, GİRİŞ başlığı ile 12 punto, kalın, sola hizalı, tamamı büyük harfle ve numara verilmeden yazılmalıdır.

Alt Başlıklar: Makalelerdeki ana konu başlıkları, 1., 2., 3. şeklinde; alt bölüm başlıkları ise 1.1.,  1.2., 1.3. şeklinde, üçüncü düzey başlılar 1.1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Ana başlıklar tamamı büyük harf ile, 12 punto, kalın, sola hizalı, alt bölüm ve üçüncü düzey başlıklar her sözcüğün ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar üçüncü düzeyi geçmemeli (Örn: 1.1.1.1 uygun değildir.), ikinci düzeyde (1.1.) 12 punto kalın, üçüncü düzeyde (1.1.1.) 12 punto kalın ve italik olmalıdır. (1. ÖRNEK, 1.1. Örnek, 1.1.1. Örnek)

Ana Metin: Ana metin Times New Roman, 12 punto, iki yönden 6 nk başlukla ve tek satır aralığı ile yazılacaktır.

Dipnotlar: Dipnot şeklinde yapılacak açıklamalar, metin içinde ilgili sözcüğün ya da cümlenin bitişinin sağ üst köşesine sembol kullanarak yapılabilir. Times New Roman 10 punto ve 1 satır aralığı ile yazılacaktır.

Tablolar ve Şekiller: Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında, 4 karakter içeriden, 10 punto, 1 satır aralıklı şekilde yazılmalıdır. Tablo ve şekillerden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tabloların ve şekillerin adları, tablo ve şekil sınırlarını açmayacak şekilde, tablonun veya şeklin üstüne, Times New Roman, 10 punto, kalın, 1 satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere ve tablonun üst çizgisi ile tablo adı arasında 1 satır aralıklı; sola hizalı şekilde yazılmalıdır.

Atıflar: Yazarlar metin içi (APA) ya da dipnot atıf sistemi (Oxford) kullanabilirler. Kullanılan sistemin bütün eser boyunca ve kaynakça dahil olarak sürdürülmesi gerekmektedir.

APA için not:
APA sistemi kullanılan eserlerde, APA sisteminden farklı olarak;
- sayfa numarası belirtirken iki nokta kullanılması ve sayfa numarası kısaltması olmaması (Timur, 2000: 76),
- iki yazarlı eserlerde "ve" bağlacı kullanılması (Cherkaoui ve Deschamps, 2011),
- üç ya da daha çok yazarlı eserlerde bütün atıflarda "vd." kullanılması (Balabanis vd., 2001),
uygun görülmüştür. Bu hususlar dışında, atıflar ve kaynakça APA sistemine uygun olmalıdır.